Hva er etikk for deg?

Hva er etikk for deg?

Etikk er refleksjoner over moralen. Det kan også defineres som læren om moral. I etikken er en opptatt av å begrunne hvorfor noe er rett eller galt og tenke systematisk gjennom våre oppfatninger av godt og ondt. Ifølge moralen er det for eksempel galt å lyve overfor en venn.

Hvilke typer etikk har vi?

Etikk er læra om kva som er rette og gale – eller gode og dårlege – handlingar. Menneske har vore opptekne av slike tankar heilt sidan antikken og fram til vår tid. Etiske teoriar kan delast inn i dydsetikk, konsekvensetikk, pliktetikk og sinnelagsetikk.

Hva er forskjell på etikk og moral?

I akademiske miljøer brukes ordet etikk om teoriene som forklarer hva som er riktig eller galt, godt eller ondt, mens begrepet moral brukes for å forklare praktisk bruk av etikken (Hygen -82). Såvel etikk som moral dreier de seg om hva som er riktig eller galt, godt eller ondt.